dispecing@metsala.sk (nahlasovanie porúch) +421 918 457 459
Titulná stránka

ZMLUVA O DODÁVKE A ODBERE TEPLA

Dodávka tepla sa uskutočňuje na základe písomnej zmluvy o dodávke a odbere tepla medzi dodávateľom a odberateľom. Náležitosti zmluvy rieši § 19 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

Zmluva o dodávke a odbere tepla okrem všeobecných náležitostí zmluvy ( §269 – 275 Obchodného zákonníka, § 43 – 51 Občianskeho zákonníka ) musí obsahovať :

 • a) dohodnuté odberné miesto alebo odberné miesta,
 • b) požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste,
 • c) objednané množstvo tepla na príslušný kalendárny rok s vyčlenením podielu tepla pre domácnosti,
 • d) technické parametre teplonosnej látky,
 • e) vykurovaciu krivku,
 • f) odberový diagram, ak sa neurčuje vykurovacia krivka,
 • g) podmienky dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody alebo podmienky dodávky tepla v teplej úžitkovej vode,
 • h) schválenú alebo určenú cenu tepla a spôsob platby za dodané teplo vrátane výšky a termínu zálohových platieb,
 • i) náhradný spôsob určenia množstva dodaného tepla, ak dôjde k poruche určeného meradla,
 • j) termín, lehoty a dôvody na zmeny a doplnenie zmluvy o dodávke a odbere tepla,
 • k) podmienky vypovedania zmluvy a podmienky pre odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa i odberateľa,
 • l) podmienky skončenia odberu tepla podľa § 20 zákona o tepelnej energetike
 • m) povinnosť odberateľa oznámiť dodávateľovi najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka množstvo objednaného tepla na príslušný kalendárny rok.

Odberateľ môže vypovedať zmluvu o dodávke a odbere tepla, ak výpoveď písomne oznámi dodávateľovi najmenej šesť mesiacov pred požadovaným skončením dodávky tepla a spĺňa niektorú z podmienok skončenia odberu tepla podľa §20 zákona o tepelnej energetike.

Návrh zmluvy o dodávke tepla aj s prílohami: