dispecing@metsala.sk (nahlasovanie porúch) +421 918 457 459
Titulná stránka

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO

V systéme centrálneho zásobovania teplom ( ďalej CZT ) ide o výrobu tepla v centrálnom zdroji tepla a jeho dodávka do viacerých odberných tepelných zariadení prostredníctvom rozvodu tepla. Mestský systém CZT v Šali zásobuje prevažne bytovo komunálnu sféru a miestny priemysel.

Vybudovaný systém lepšie vyhovuje podmienkam schválenej Energetickej politiky SR a ochrane životného prostredia.

Výhody CZT:

  • Stavby zásobené teplom z CTZ sú lacnejšie (nie je potrebné budovať komíny, kotolne atď.),
  • Vyššia energetická účinnosť vplyvom vyššieho výkonu zdrojov, t.j. nižšia spotreba paliva na jednotkové množstvo tepla dodané do tepelnej siete,
  • dĺžka rozvodov a tým aj väčší objem vyhriateho média umožňuje akumulovaným teplom v potrubiach preklenúť kratšie výpadky dodávky tepla pre poruchu v zdroji,
  • pri poruche kotlovej jednotky existuje možnosť spustenia záložného zdroja,
  • Kvalifikovaný a profesionálny prístup zamestnancov počas 24 hodín denne prostredníctvom dispečingu,
  • Trojstupňová regulácia dodávky tepla, automatická ekvitermická regulácia zdroja, regulácia zdroja na základe potreby tepla, automatická ekvitermická regulácie domových odovzdávacích staníc ( ďalej DOS ),
  • Vstup zákazníka do regulovania a režimu chodu DOS a jeho sledovanie prostredníctvom webového rozhrania,
  • pre zákazníka predstavuje dodávka tepla z CTZ určitý komfort a pohodlie, lebo teplo sa dodáva automaticky, bez starosti o zdroj tepla,
  • Meranie dodaného tepla priamo v objekte na DOS,
  • Zvýšenie ochrany životného prostredia aj využívaním obnoviteľných zdrojov energie.
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody sa riadi zákonom o teple č. 657/2004 Z.z. v neskorších zneniach.