dispecing@metsala.sk (nahlasovanie porúch) +421 918 457 459
Titulná stránka

PRE OBLASŤ VÝKONU SPRÁVY PONÚKAME: dodávku tepla a teplej úžitkovej vody; dodávku vody z verejných vodovodov a odvádzanie odpadových vôd; osvetlenie spoločných priestorov a spoločných zariadení; odvoz a likvidáciu odpadu; upratovanie spoločných častí, zariadení domu a priľahlých chodníkov; zimnú údržbu priľahlých chodníkov; prevádzkovanie STA alebo iných sietí; prevádzku a údržbu výťahov; zabezpečenie deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie; poistenie domu; pohotovostnú havarijnú službu; odčítavanie a vyhodnocovanie meracej a regulačnej techniky; výmenu, resp. overovanie meracej techniky; pomoc pri založení SVB; ostatné služby na základe objednávky.

PRE EKONOMICKÚ OBLASŤ PONÚKAME: zriadenie samostatného účtu v bankovom ústave pre každý dom pre účely služieb a pre účely fondu opráv; pravidelné informovanie vlastníkov o hospodárení na dome; autorizácie čerpania prostriedkov z fondu opráv vždy s podpismi poverených zástupcov domu; vyúčtovanie skutočných nákladov za poskytnuté služby; vypracovávanie a podávanie daňových priznaní; vedenie účtovníctva domu vrátane spracovania účtovania služieb spojených s prevádzkou domu; vykonávanie úhrad súvisiacich s prevádzkou vrátane verejných poplatkov; evidencia úhrad príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv a zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu a poplatku za výkon správy; stanovenie výšky zálohových platieb; vedenie evidencie neplatičov; vyhľadávanie nájomcov pre spoločné a nebytové priestory, vypracovanie nájomných zmlúv a zabezpečenie umiestnenia reklamných pútačov; mediálne prepojenie s bankou.

PRE TECHNICKÚ OBLASŤ PONÚKAME: pravidelné prehliadky a kontroly technického stavu objektov; výkon cenovej, technickej a vecnej kontroly vykonávania a fakturácie prác na dome; návrh plánu potrebných opráv a údržby na každý rok; zabezpečenie atestov, revízií a odborných prehliadok; návrh výšky príspevku do fondu opráv a údržby podľa technického stavu objektu a požiadaviek vlastníkov; odborná účasť na kontrolách štátneho odborného dozoru; 24 hodinová havarijná služba (voda, plyn, kúrenie); odborné technické poradenstvo; poskytovanie energetickej služby.

PRE PRÁVNU A LEGISLATÍVNU OBLASŤ PONÚKAME: opatrenia voči neplatičom a vymáhanie nedoplatkov; kontrola a sledovanie dodržiavania platných zmlúv; úpravy, aktualizácie a modifikácie existujúcich zmlúv; informovanie o povinnostiach v zmysle daňových zákonov; zmluvné zabezpečenie dodávky energií; poradenstvo v oblasti práva, energetiky a hospodárenia so spoločným majetkom; zastupovanie vlastníkov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a správnymi orgánmi.