dispecing@metsala.sk (nahlasovanie porúch) +421 918 457 459
Titulná stránka

OCHRANA SPOTREBITEĽA

Ochrana a práva odberateľa tepla v domácnosti sú zakotvené v §17 a §18 Zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike (povinnosti dodávateľa tepla v teplej úžitkovej vode a dodávateľa tepla) a vyhl. č. 277/2012 ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla

Dodávateľ, ktorý dodáva teplo v teplej úžitkovej vode, je povinný:

 • a. merať množstvo spotrebovaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody určeným meradlom v mieste jej prípravy,
 • b. merať množstvo dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste určeným meradlom, ak o to požiadajú všetci odberatelia, ktorým dodávateľ dodáva teplú úžitkovú vodu z jedného spoločného miesta jej prípravy do jedného roka od doručenia žiadosti,
 • c. dodržiavať určenú teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste,
 • d. na vstupe do ohrievača teplej úžitkovej vody merať určeným meradlom množstvo dodanej studenej vody,
 • e. umožniť odberateľovi alebo zástupcovi konečného spotrebiteľa vykonať kontrolu množstva dodanej studenej vody na prípravu teplej úžitkovej vody a množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody,
 • f. rozpočítavať množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode podľa pravidiel rozpočítavania.

Ak je dodávka teplej úžitkovej vody pre dodávateľa nehospodárna z dôvodu nízkej spotreby teplej úžitkovej vody na strane odberateľa, môžu sa dodávateľ na jednej strane a odberateľ na druhej strane dohodnúť na obmedzení dodávky teplej úžitkovej vody len na určité dohodnuté dni v týždni alebo len na dohodnutú dennú dobu celoročne alebo počas dohodnutého obdobia v roku, prípadne sa môžu dohodnúť na zrušení dodávky teplej úžitkovej vody počas dohodnutého obdobia v roku; ak k tejto dohode o obmedzení alebo zrušení dodávky teplej úžitkovej vody nedôjde, dodávateľ je povinný zabezpečiť dodávku teplej úžitkovej vody podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody a odberateľ je povinný uhrádzať zvýšené náklady na dodávku teplej úžitkovej vody.

Ak nie je pri dodávke teplej úžitkovej vody dodržaná hospodárnosť ustanovená normatívnymi ukazovateľmi spotreby tepla na strane dodávateľa, je dodávateľ povinný znášať zvýšené náklady na dodávku teplej úžitkovej vody.

Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode konečnému spotrebiteľovi a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa §1 ods. 3 písm. c), sú povinní :

 • a. dodržiavať určenú teplotu teplej úžitkovej vody u konečného spotrebiteľa,
 • b. zabezpečiť obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel na meranie množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom v súlade s osobitným predpisom,
 • c. oznámiť konečnému spotrebiteľovi najmenej 15 dní pred uskutočnením odčítania údajov na určenom meradle na meranie množstva teplej úžitkovej vody termín odčítania spotreby,
 • d. využívať na rozpočítavanie množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode určené meradlá na meranie množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom,
 • e. rozpočítavať množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode podľa pravidiel rozpočítavania.

Konečný spotrebiteľ je povinný umožniť koncovému odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode konečnému spotrebiteľovi a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa §1 ods. 3 písm. c):

 • a. vykonávanie jeho povinností uvedených v predchádzajúcom odseku písm a,b a hospodárnosť prevádzky podľa §25,
 • b. odčítanie údajov z určených meradiel množstva teplej úžitkovej vody v čase oznámeného termínu,
 • c. chrániť určené meradlo množstva teplej úžitkovej vody pred neoprávneným zásahom,
 • d. prístup k určenému meradlu množstva teplej úžitkovej vody s cieľom jeho kontroly na nevyhnutnú dobu v termíne dohodnutom s dodávateľom alebo s odberateľom.

Dodávateľ, ktorý dodáva teplo v teplej úžitkovej vode poskytne odberateľovi určené meradlo, ktoré okrem skutočnej spotreby tepla zobrazuje aj časový priebeh spotreby tepla, ak sa teplo v teplej úžitkovej vode dodáva do

 • a. budovy, pre ktorú je potrebné nahradiť existujúce určené meradlo, ak je to technicky možné, nákladovo primerané a vzhľadom na dlhodobý potenciál úspory tepla efektívne,
 • b. novej budovy,
 • c. existujúcej budovy, ktorá je významne obnovená

Dodávateľ je povinný:

 • a. merať množstvo dodaného tepla určeným meradlom spotreby tepla na každom dohodnutom odbernom mieste; ak dodávateľ rozpočítava teplo konečnému spotrebiteľovi, merať množstvo dodaného tepla určeným meradlom na mieste, ktoré pre rozpočítavanie slúži ako odberné miesto,
 • b. zabezpečiť overovanie určeného meradla podľa osobitného predpisu a zabezpečiť určené meradlo proti neoprávnenému zásahu,
 • c. oznámiť písomne odberateľovi termín výmeny určeného meradla a zaznamenať údaje o vymieňanom meradle za účasti zástupcu odberateľa,
 • d. vykonávať mesačné odpočty určeného meradla,
 • e. vykonávať mesačné bilancie výroby tepla a dodávky tepla.
 • f. zabezpečiť počas celého vykurovacieho obdobia (od 1. septembra príslušného kalendárneho roka do 31. mája nasledujúceho roka podľa § 1 ods. 1 vyhlášky č. 152/2005 Z. z.) maximálny tepelný príkon na odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla,
 • g. dodržať určený čas dodávky tepla na vykurovanie podľa § 1 ods. 1 až 5 vyhlášky č. 152/2005 Z. z.,
 • h. obnoviť dodávku tepla po jej obmedzení alebo prerušení z dôvodov technickej poruchy v lehotách
 • i. do 24 hodín pri prerušení dodávky tepla,
 • ii. do 48 hodín pri obmedzení dodávky tepla,
 • i. dodržať vykurovaciu krivku alebo odberový diagram dohodnutý s odberateľom v zmluve o dodávke a odbere tepla,
 • j. dodržať teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla,
 • k. najmenej 15 dní pred vykonaním plánovanej údržby oznámiť odberateľovi začiatok a koniec plánovaného prerušenia dodávky tepla,
 • l. dodržiavať oznámený termín začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia dodávky tepla,
 • m. obnoviť dodávku tepla v lehote uvedenej v oznámení o plánovanom obmedzení dodávky tepla,
 • n. najmenej 15 dní pred prerušením dodávky tepla z dôvodu omeškania odberateľa s platbou za dodané teplo, oznámiť odberateľovi výzvu na úhradu omeškanej platby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní od jej doručenia a túto výzvu oznámiť aj konečným spotrebiteľom miestne obvyklým spôsobom,
 • o. dodržať 30 dňovú lehotu odo dňa doručenia žiadosti na písomné vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberateľa do sústavy tepelných zariadení dodávateľa,
 • p. zabezpečenie overenia určeného meradla na meranie množstva dodaného tepla alebo určeného meradla na meranie množstva dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a päť dňovú lehotu na oznámenie výsledku overenia žiadateľovi,
 • q. overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo a odstránenie zistených nedostatkov,
 • r. písomne oznámiť výsledok previerky kvality dodávky tepla v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti,
 • s. uhradiť odberateľovi kompenzačnú platbu v zmysle §7 vyhlášky č. 277/2012 Z.z. pri porušení štandardu kvality dodávky tepla.

Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí na určenom meradle chybu, požiada dodávateľa o preskúšanie. Ten je povinný do 30 dní od doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla. V prípade zistenia chyby na určenom meradle uhrádza náklady spojené s preskúšaním a s výmenou meradla dodávateľ; ak neboli na určenom meradle zistené chyby, hradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou meradla ten, kto požiadal o preskúšanie určeného meradla.

Dodávateľ poskytne odberateľovi určené meradlo, ktoré okrem skutočnej spotreby tepla zobrazuje aj časový priebeh spotreby tepla, ak sa teplo dodáva do

 • a. budovy, pre ktorú je potrebné nahradiť existujúce určené meradlo, ak je to technicky možné, nákladovo primerané a vzhľadom na dlhodobý potenciál úspory tepla efektívne,
 • b. novej budovy,
 • c. existujúcej budovy, ktorá je významne obnovená.

Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa §1 ods.3 písm. c), sú povinní ( povinnosť nevzniká, ak celková podlahová plocha budovy je menšia ako 500m2 ):

 • a. zabezpečiť u konečného spotrebiteľa na náklady vlastníka budovy
 • i. obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel,
 • ii. obstaranie zapojenie a udržiavanie pomerových rozdeľovačov tepla, ak obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel podľa prvého bodu nie je technicky možné alebo nákladovo efektívne,
 • iii. alternatívny nákladovo efektívny spôsob merania spotreby tepla, ak obstaranie určených meradiel podľa prvého bodu alebo pomerových rozdeľovačov tepla podľa druhého bodu nie je nákladovo efektívne.
 • b. oznámiť konečnému spotrebiteľovi najmenej 15 dní pred uskutočnením odčítania údajov na určenom meradle spotreby tepla alebo pomerovom rozdeľovači tepla termín odčítania spotreby,
 • c. využívať na rozpočítavanie množstva dodaného tepla určené meradlá tepla alebo pomerové rozdeľovače tepla na vykurovanie u konečného spotrebiteľa,
 • d. rozpočítavať množstvo dodaného tepla podľa pravidiel rozpočítavania.

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa §1 ods. 3 písm. c), je povinná každoročne do 30. apríla oznámiť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní energie za predchádzajúci kalendárny rok

 • a. druh a množstvo energie na výrobu tepla,
 • b. množstvo tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody,
 • c. skutočné náklady na výrobu tepla,
 • d. celkovú podlahovú plochu budovy.

Odberateľ je povinný:

 • a. umožniť dodávateľovi zapojnie, údržbu a odpojenie určeného meradla v objekte odberateľa,
 • b. umožniť dodávateľovi odčítať údaje na určenom meradle,
 • c. umožniť dodávateľovi zabezpečiť určené meradlo proti neoprávnenému zásahu,
 • d. oznámiť bezodkladne dodávateľovi neoprávnené zásahy do určeného meradla,
 • e. oznámiť najmenej 15 dní pred termínom odčítania údajov na určenom meradle alebo na pomerových rozdeľovačoch tepla konečnému spotrebiteľovi termín odčítania.

Konečný spotrebiteľ je povinný:

 • a. umožniť plnenie povinností dodávateľa alebo odberateľa, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, uvedených v odseku 4,
 • b. umožniť dodávateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla, a odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla v čase oznámeného termínu, odčítanie údajov z určeného meradla
 • c. chrániť určené meradlo pred neoprávneným zásahom,
 • d. oznámiť bezodkladne poruchu alebo znehodnotenie určeného meradla dodávateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla
 • Ak dodávateľ uskutočňuje dodávku tepla pre viacerých odberateľov, môže sa dodávateľ s odberateľmi dohodnúť na spoločnom meracom mieste jedným určeným meradlom.