dispecing@metsala.sk (nahlasovanie porúch) +421 918 457 459
Titulná stránka

PLATNÁ LEGISLATÍVA V SR

  • Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v neskorších zneniach,
  • Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v neskorších zneniach,
  • Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Vyhláška č. 248/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v neskorších zneniach,
  • Vyhláška č. 277/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla,
  • Vyhláška č. 283/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomických oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu,
  • Vyhláška č. 151/2005 Z.z. o postupe pri predchádzaní vzniku a odstraňovania následkov stavov núdze v tepelnej energetike,
  • Vyhláška č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.
  • Vyhláška č. 14/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody.

Znenie legislatívy nájdete na www.slov-lex.sk