dispecing@metsala.sk (nahlasovanie porúch) +421 918 457 459
Titulná stránka

HISTÓRIA

Do roku 1991 tvorili tepelné hospodárstvo ( ďalej TH ) štyri centrálne kotolne CK 31, CK 32, CK 33 a CK 34. Tri kotolne v meste Šaľa a jedna CK 34 v časti Šaľa- Veča. Vo všetkých kotolniach sa ako palivo používalo hnedé uhlie, k plynofikácií kotolní došlo v neskoršom období.

Centrálna kotolňa CK 31

Kotolňa sa nachádza na Kvetnej ul. V západnej časti mesta Šaľa, v ktorej boli do roku 1991 inštalované štyri horúcovodné kotle s valcovými komorami na spaľovanie hnedého uhlia, reťazovým roštom s mechanickým pohadzovačom a ručnou reguláciou.

Tepelný okruh CK 31 bol prevádzkovaný ako horúcovodná sieť s okrskovými výmenníkovými stanicami horúca voda-voda s celkovým inštalovaným výkonom kotolne 22,8 MW.

Rozvody tepelného okruhu CK 31 tvorili na primárne strane 1911 m ( DN 250 ) a na sekundárnej strane 1965 m ( DN 200- DN 65 ). Rozvody boli vybudované v 60-70 rokoch. Tepelný okruh CK 31 pozostával z výmenníkových staníc ( ďalej VS ) A,B,C,AII.

Centrálna kotolňa CK 32

Kotolňa sa nachádza na Orechovej ul. v juho- východnej časti mesta Šaľa, v ktorej bolo do roku 1995 inštalovaných päť strednotlakých vodotrubkových horúcovodných kotlov na spaľovanie hnedého uhlia s pásovým roštom s pneumatickým pohadzovačom a poloautomatickou reguláciou.

Tepelný okruh CK 32 bol prevádzkovaný ako horúcovodná sieť s okrskovými výmenníkovými stanicami horúca voda-voda s celkovým inštalovaným výkonom kotolne 14,55 MW.

Primárne rozvody tepelného okruhu tvorili 1185m ( DN 250 ) a sekundárne 1740 m ( DN 200- DN 65, DN 150-DN 65 ). Rozvody boli vybudované v 70. rokoch. Tepelný okruh CK 32 tvorili VS E, E1 a E2

Centrálna kotolňa CK 33

Sa nachádzala na Jesenského ul. v strede mesta Šaľa a prevádzkovaná bola ako nízkotlaká parná kotolňa na pevné palivo. V kotolni boli inštalované štyri nízkotlaké parné kotle Slatina 100/80 SK s pásovým roštom spaľujúce HU

Tepelný okruh CK 33 pozostával z dvoch okruhov. Prvý okruh tvorila VS 1 na Jesenského ul., ktorá zabezpečovala teplo na ÚK a TÚV pre sídlisko Šaľa - Stred. Druhý okruh tvoril primárny rozvod z kotolne do VS Olympia, ktorý dodával teplo na ÚK a prípravu TÚV pre obchodné centrum Olympia.

Celkový inštalovaný výkon kotolne CK 33 bol 7,44 MW, sekundárne rozvody tepla boli cca 500 m ( DN 200 ) a 1641m ( DN 250- DN 65 ). Rozvody boli vybudované koncom 70. a začiatkom 80. rokov.

Centrálna kotolňa CK 34

Centrálna kotolňa CK 34 sa nachádza v mestskej časti Šaľa- Veča na Komenského ul. v juhovýchodnej časti. Ako zdroj tepla bolo v minulosti osadených päť strednotlakových horúcovodných kotlov Slatina H 2500 U s pásovým roštom a ručnou reguláciou. Na spaľovanie sa používalo HU

Tepelný okruh CK 34 bol prevádzkovaný ako horúcovodná sieť s okrskovými výmenníkovými stanicami horúca voda-voda s celkovým inštalovaným výkonom kotolne 14,55 MW.

Primárne rozvody tepelného okruhu tvorili 1054 m ( DN 250 ) a sekundárne 2772 m ( DN 200- DN 65 ). Rozvody boli vybudované v 80 rokoch. Tepelný okruh CK 34 tvorili VS 1, VS2 a VS3

Vývoj CZT:

 • 1992 bola kotolňa CK 31 plynofikovaná s celkovým výkonom 22,4 MW, pričom systém aj naďalej zostal prevádzkovaný ako horúcovodný.
 • 1995 prebehla plynofikácia kotolne CK 32 s celkovým výkonom 14 MW a bola následne zlúčená s CK 33 do jedného okruhu, CK 33 odstavená z prevádzky
 • 1996 sa k tepelnému okruhu CK 32 pripojila bloková kotolňa na koks
 • 1999 prebehla plynofikácia s celkovým výkonom 9,75 MW, pričom systém bol prevádzkovaný ako horúcovodný
 • 2000 pripojenie obytného domu na Hlavnej ulici
 • 2003 sa realizovala v meste Šaľa výstavba nových obytných objektov na Rímskej ulici, ktoré sú majetkom mesta Šaľa a pre tieto bola vybudovaná nová VS IV, ktorá bola umiestnená priamo do jedného z týchto objektov
 • 2004 sa začala realizovať prvá etapa plánovaného projektu „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v meste Šaľa – Pripraviť a realizovať dodávku tepla formou domových odovzdávacích staníc tepla ( ďalej DOS )v miestach súčasného odberu tepla v domoch , celkom bolo osadených 118 ks DOS, prechod na teplovodné vykurovanie,
 • 2005 sa realizovala II. Etapa „Rekonštrukcie TH v meste Šaľa“ - prepojenie kotolní CK 31 a CK 32, zrušiť kotolňu CK 32 v súlade s koncepciou rozvoja mesta a modernizovať nový zdroj. Na prepoj sa použilo predizolované potrubie DN 250 v dĺžke cca. 1407 m
 • 2008 osadenie nového kotla LOOS na CK 31
 • 2011 realizácia využitia geotermálnej energie na CK 31 o výkone cca. 1,5 MW
 • 2012 prevádzka kotolne CK 34 s občasnou obsluhou
 • 2013-2014 modernizácia a efektivizácia výroby tepla na CK 31