dispecing@metsala.sk (nahlasovanie porúch) +421 918 457 459
Titulná stránka

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ

V zmysle zákona č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z.z. majú prevádzkovatelia verejného rozvodu tepla povinnosť každoročne sledovať a vyhodnocovať energetickú účinnosť rozvodu tepla. Výsledky hodnotenia zverejní na svojej webovej stránke MeT Šaľa, spol. s r.o. vždy do 31. marca bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok.