dispecing@metsala.sk (nahlasovanie porúch) +421 918 457 459   Stará verzia stránky
Titulná stránka

CENA TEPLA

Pravidlá a určenie cien tepla vykonáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len URSO), podľa zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach spolu s vykonávacou vyhláškou s vykonávacou vyhláškou č 248/2016, ktorou sa stanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike na obdobie 2017 – 2021.

Cena tepla pozostáva z dvoch zložiek:

Variabilná zložka ceny

Z objednaného množstva tepla od zákazníkov v kWh ( UK + TUV )
Max. cena na nákup paliva ( zemný plyn )regulovaná URSOm
Ekonomicky oprávnené náklady, ktoré sa dokladujú za nákup paliva, el. energie, vody a technologické hmoty

Fixná zložka ceny

Z regulačného príkonu = množstvo tepla ( t-2 ) / 5300 v kW
Ekonomicky oprávnené náklady za poistenie majetku, dane, nájomné, revízie a zákonné prehliadky, poplatky za znečistenie, náklady na overenie účtovnej závierky audítorom, odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku priamo súvisiaceho s výrobou a rozvodom tepla, náklady na údržbu a opravy priamo súvisiace s výrobou a rozvodom tepla, úroky z investičného a prevádzkového úveru, odpisy a opravy spoločných zariadení súvisiacich s výrobou a rozvodom tepla.