dispecing@metsala.sk (nahlasovanie porúch) +421 918 457 459
Titulná stránka

CENA TEPLA

Na základe Rozhodnutia č. 0175/2019/T Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 14.01.2019 sa maximálna cena tepla mení nasledovne:

Cena tepla pozostáva z dvoch zložiek:

Variabilná zložka ceny

Z objednaného množstva tepla od zákazníkov v kWh ( UK + TUV )
Max. cena na nákup paliva ( zemný plyn )regulovaná URSOm
Ekonomicky oprávnené náklady, ktoré sa dokladujú za nákup paliva, el. energie, vody a technologické hmoty

Fixná zložka ceny

Ekonomicky oprávnené náklady za poistenie majetku, dane, nájomné, revízie a zákonné prehliadky, poplatky za znečistenie, náklady na overenie účtovnej závierky audítorom, odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku priamo súvisiaceho s výrobou a rozvodom tepla, náklady na údržbu a opravy priamo súvisiace s výrobou a rozvodom tepla, úroky z investičného a prevádzkového úveru, odpisy a opravy spoločných zariadení súvisiacich s výrobou a rozvodom tepla.

- variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0491 €/kWh

- fixná zložka maximálnej ceny tepla 206,7790 €/kW

Maximálna cena tepla je uvedená bez DPH a platí od 21.01.2019 do 31.12.2021.