dispecing@metsala.sk (nahlasovanie porúch) +421 918 457 459
Titulná stránka

AKO SA STAŤ ZÁKAZNÍKOM

V prípade napojenia do sústavy centrálneho zásobovania teplom v Šali, je postup pripojenia nasledovný:

1. Podanie žiadosti o pripojenie na sústavu CZT Šaľa. Na základe vyplneného formulára žiadosti dodávateľa tepla a zhodnotenia možnosti pripojenia na CZT oznámi dodávateľ do 30 dní písomne svoje stanovisko. Podmienky pripojenia sa na CZT sú stanovené aj v dokumente technické pripojovacie podmienky.

2. Odsúhlasenie projektovej dokumentácie a spresnenie bodu napojenia na CZT. Nie iba pripojenie prostredníctvom teplovodnej prípojky, ale aj riešenie zariadenia na odovzdanie ( DOS ) tepla spotrebiteľovi. Participácia dodávateľa tepla na stavebných konaniach.

3. Napojenie na sústavu CZT v zabezpečení vysadenia odbočky na DOS, osadenia meracích zariadení a podania žiadosti na odber tepla.

4. Podpísanie zmluvy o odbere tepla na základe ktorej začína dodávka tepla.